Học kém

Nhiều năm trước, một học sinh nói với tôi: “Thầy ở trường trung học bảo em dốt, không giỏi cái gì”.

Đang làm bài thi