Tra cứu Điểm thi
Thách thức Tư duy Thuật toán
Bebras Vòng 2

Đáp án đúng:

Cấp độ 1: CBBDACCADABBABC

Cấp độ 2: CCBACCDBABABCBB

Cấp độ 3: ACBBBCABBCBCBDA

Cấp độ 4: CBACDBBBBCBBCCA

* Cơ cấu giải thưởng:

  • (C) National Champion: Vô địch Quốc gia
  • (H) High Distinction: Xuất sắc
  • (D) Distinction: Giỏi
  • (S) School Champion: Vô địch Trường

Đang làm bài thi