Điểm sàn Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Trường đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) vào đại học chính quy năm 2020 của Nhà trường như sau:

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học;

Căn cứ Hướng dẫn 1539/HD-ĐHQGHN ngày 26/5/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1216/TB-ĐHKT ngày 29/5/2020 của Trường Đại học Kinh tế về việc thông báo tuyển sinh đại học năm 2020;

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/8/2020 của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2020 như sau:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển):

– Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT (mã xét tuyển QHE40, QHE41, QHE42, QHE43, QHE44, QHE45): 18.00 điểm

– Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80): 16.50 điểm

* Lưu ý:Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

2. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm đã được công bố tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Nhà trường, trong đó:

– Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT: Điểm môn Tiếng Anh đạt từ 4.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.

– Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80): Điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.5/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.Trân trọng thông báo./.

Nguồn: Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội

Đang làm bài thi